Hạt lọc than hoạt tính Jacobi

Hạt lọc than hoạt tính Jacobi loại bỏ màu, mùi, Clo, một số tạp chất hữu cơ trong nguồn nước.