Màng RO Watts 50 GPD

1.499.000,0

Màng RO Watts 50 GPD là cấp lọc số 4 trong máy RO gia đình.