Vật liệu, hạt lọc, lõi lọc nước

Lõi lọc thô béo PP 10″

399.000,0

Vật liệu, hạt lọc, lõi lọc nước

Lõi lọc thô Flow-Pro 5 micron

149.000,0

Vật liệu, hạt lọc, lõi lọc nước

Lõi lọc thô sợi cuốn 40″

299.000,0

Vật liệu, hạt lọc, lõi lọc nước

Lõi lọc thô sợi quấn 10″

99.000,0

Vật liệu, hạt lọc, lõi lọc nước

Lõi lọc thô sợi quấn 20″

199.000,0

Vật liệu, hạt lọc, lõi lọc nước

Lõi lọc thô sợi quấn 30″

249.000,0

Vật liệu, hạt lọc, lõi lọc nước

Lõi lọc thô sợi quấn béo 10″

399.000,0

Vật liệu, hạt lọc, lõi lọc nước

Màng RO Watts 100 GPD

1.799.000,0

Vật liệu, hạt lọc, lõi lọc nước

Màng RO Watts 50 GPD

1.499.000,0